Maryja Matka Kościoła

Słowo Pasterskie Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego

 

Bracia i Siostry w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym!

 

Odpowiedzialność za Kościół, miłość do Matki Bożej, a także troska o to dziedzictwo, które zostawił nam św. Jan Paweł II skłaniają mnie, by po raz drugi z rzędu, w tę kolejną niedzielę wielkanocną, skierować do Was pasterskie słowo. Zanim dotkniemy naszego „tu i teraz”, a więc aktualnych wydarzeń oraz zbliżającej się 40. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny, otwórzmy nasze serca na orędzie słowa Bożego z dzisiejszej niedzieli.

Wszystkie teksty biblijne z liturgii słowa Bożego mówią nam o Kościele. Zgłębiając miłosierny zamysł Boga Ojca względem człowieka odkrywamy nie tylko prawdę o odkupieńczej śmierci Chrystusa na krzyżu, ale również tajemnicę Kościoła. Kościół, który był zawsze w zamyśle Boga Ojca, powstał dzięki posłannictwu Jezusa Chrystusa i żyje mocą Ducha Świętego. Jako Mistyczne Ciało Chrystusa jest święty świętością Boga, a zarazem przeznaczony dla nawracających się grzeszników. W swej doczesnej pielgrzymce zmierza do królestwa Bożego w niebie, gdzie nie będzie już śmierci, żałoby i krzyku, a Pan Bóg otrze każdą ludzką łzę (por. Ap 21, 3-4). Zanim to jednak nastąpi, Kościół, a w nim wierzący muszą przejść przez wiele trudów i ucisków (por. Dz 14, 22) oraz końcowe oczyszczenie i próbę (por. KKK 675).

  1. Maryja w tajemnicy Kościoła

W tajemnicy Chrystusa i Kościoła obecna jest Maryja Matka. „Błogosławiona, która uwierzyła” jest nam Matką w porządku wiary, której celem jest nasze zbawienie (por. 1 P 1, 9). Jako dobra Matka, towarzysząca pielgrzymującej wspólnocie Kościoła, jest zatroskana o nasze życie wieczne. Dlatego nieustannie podpowiada nam jak mamy odpowiadać na różne dziejowe zagrożenia. Jej fatimskie orędzie, które jest nadal aktualne, streszcza się w trzech słowach: pokuta, nawrócenie i wiara.

Wzywając do nawrócenia Maryja zaprasza nas do kultu Jej Niepokalanego Serca. W orędziu z 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała do dzieci: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. Treść zapowiadanego nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi została przekazana Łucji – jednemu z trojga dzieci fatimskich – podczas objawienia z 10 grudnia 1925 r. w Pontevedra. „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinie śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Przywołując słowa Maryi należy zauważyć, że każda z czterech części nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca odnosi się bezpośrednio do Chrystusa i ma na celu nasze zjednoczenie z Nim. Sam Chrystus podczas jednego z objawień przypomniał Łucji, że grzechy przeciw Maryi obrażają samego Boga i wyjaśnił dlaczego ma być pięć pierwszych sobót miesiąca. Dzieje się tak ponieważ „…jest pięć rodzajów grzechów, jakimi ludzie obrażają Niepokalane Serce Maryi. Mianowicie bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciwko Dziewictwu Matki Najświętszej, przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, bluźnierstwa chcących zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść do Matki Najświętszej, oraz zniewagi Maryi w Jej wizerunkach” .

  1. Nasze wynagrodzenie

Niestety i w naszych czasach, niemal codziennie dochodzi do profanacji znaków religijnych, w tym Wizerunku Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, czego byliśmy ostatnio świadkami. Wobec zaistniałej sytuacji samo dochodzenie konsekwencji prawnych wobec dopuszczających się obrażenia uczuć religijnych ludzi wierzących jest niewystarczające. Jako katolicy musimy podejmować kroki do umocnienia naszej wiary osobistej i wspólnotowej, do jej obrony i ochrony jej wartości, nade wszystko modlitwą. Takiej odpowiedzi na akt – próbę zniszczenia Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w dniu 3 9 grudnia 2012 r., uczył nas papież Benedykt XVI: „Wyrażam nadzieję, że ten przypadek agresji wobec znaku obecności Maryi w historii Polski i w sercach Polaków, jeszcze bardziej umocni ich wierność Ewangelii, miłość do Jej Syna i ożywi modlitwę zanoszoną przez Jej wstawiennictwo […] W obliczu zła to właśnie nasza modlitwa jest pierwszą i najskuteczniejszą odpowiedzią jaką możemy dać i która umacnia nasz codzienny wysiłek, by bronić dobra” (12.09.2012).

Dlatego gorąco proszę, by na terenie całej Archidiecezji Częstochowskiej, począwszy od dnia dzisiejszego, została odprawiona 9-dniowa nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. Proszę, by dzisiaj po każdej Mszy św. odmówić „Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi”, a w kolejnych ośmiu dniach włączyć go do nabożeństwa majowego. Zachęcam również wszystkich wiernych, by przynajmniej raz w życiu odprawili nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

  1. Wdzięczni za „Totus Tuus” św. Jana Pawła II

Miłości i zawierzenia Maryi uczył nas św. Jan Paweł II. Dokładnie w dniu 4 czerwca 2019 r. przypada 40. rocznica Jego pielgrzymowania do Częstochowy i na Jasną Górę. Przybywając do sanktuarium jasnogórskiego, po raz pierwszy jako papież, św. Jan Paweł II nauczał: „Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego Miejsca, aby czuć, jak bije serce Narodu w Sercu Jego Matki i Królowej. A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk – trzeba przyjąć to wołanie”.

Zdajemy sobie sprawę – zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń i podziałów społecznych, że wciąż nie dorastamy do miary wdzięczności Bogu za dar osoby i pontyfikatu św. Jana Pawła II. Nasze miasto Częstochowa, które zostało nazwane przez Papieża „dobrym miastem”, mającym charyzmat maryjny i obdarowało Jana Pawła II tytułem „Honorowego Obywatela”, musi okazać się wierne tej łasce. To zadanie rozszerzam na całą Archidiecezję i różne wspólnoty: parafialne, życia konsekrowanego, grupy modlitewne i apostolskie. Nie chodzi tutaj o jeden akt zjednoczenia na modlitwie, ale o stałą wolę „posłuszeństwa wiary wobec Boga”.

Z całego serca zapraszam wszystkich, którzy stanowimy Kościół Częstochowski, na Eucharystię na Szczycie Jasnej Góry w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 17.00. A następnie na 4 koncert w Bazylice Jasnogórskiej – poświęcony św. Janowi Pawłowi II oraz na Apel – ową „godzinę szczerości i jedności Polaków”. Niech nas nie zabraknie na tym dziękczynieniu, a zarazem zobowiązaniu heroicznego zawierzenia Maryi przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – „Patrona Rodzin”. Zawierzmy Jej na nowo, bo Ona najbardziej przybliża ku nam Boże moce w walce z mocami ciemności oraz ze słabością ludzką. Wypraszajmy też realizację jednego z najbardziej istotnych zadań Kościoła na ziemi polskiej, a mianowicie: podstawowego prawa wolności religii i sumienia. Bo dopiero wówczas Ojczyzna nasza będzie rozwijała się w pokoju i jedności.

 

Z pasterskim błogosławieństwem, oczekując na spotkanie eucharystyczne na Jasnej Górze w dniu 4. VI 2019 r.

(-) ✠ Wacław DEPO Arcybiskup Metropolita Częstochowski

 

*********

Kuria Metropolitalna

w Częstochowie L.dz. 813/4.1/2019

Częstochowa, 13 maja 2019r.

Z a r z ą d z e n i e

Powyższy Słowo pasterskie należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 19 maja br. Ponadto po każdej Mszy św. w niedzielę, a następnie przez kolejne 8 dni podczas nabożeństwa majowego należy odmówić Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi (zob. Agenda liturgiczna Archidiecezji Częstochowskiej s. 143)

(-) Ks. Marian SZCZERBA Wikariusz Generalny