Propozycja nabożeństwa do naszej umiłowanej Pani Różańcowej z Fatimy

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

 

I. Modlitwa: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Ty zleciłaś nam poprzez trójkę pastuszków umiłowanie modlitwy, a w szczególności różańca, oraz prawdziwego ducha pokuty jako dwóch pewnych środków do uzyskania wiecznego zbawienia. Prosimy Cię, dopomóż nam, abyśmy zmierzali do nieba w duchu wiernego posłuszeństwa Twoim radom oraz ażebyśmy składali nieustannie zadośćuczynienie za grzechy, które ranią Twoje Niepokalane Serce. Amen.

 

Trzy razy: Zdrowaś Maryjo

Magnificat: Jednoczymy się z tysiącami pielgrzymów, którzy się modlą w miejscu słynącymi łaskami w Fatimie, oraz polecamy modlącym się nasze intencje:I. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (Łk. 1, 46b-47).Rozważajmy bezmiar Bożej Miłości, który objawia nam Maryja! Ten bezmiar miłości pobudza nas, abyśmy posługiwali się Jej własnymi słowami i wielbili Boga oraz prosili Go, aby zechciał udzielić nam łask zgodnie z obietnicą naszej Fatimskiej Pani, czego z taką tęsknotą oczekujemy. Zdrowaś Maryjo …

 

II. W swojej głębokiej pokorze Maryja mówi dalej:Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy Swojej. Ale oświecona przez Ducha Świętego wykrzykuje: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Pragnąc przyłączyć się do czci, którą oddają Ci pielgrzymi, spieszący w każdym miesiącu do Twego Sanktuarium i powierzający się Tobie, prosimy Cię, o nasza Fatimska Pani, nieustannie o łaskę godnego uwielbiania Ciebie. Zdrowaś Maryjo …

 

III. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. Święte jest Jego imię. A  swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją.Radują się Twoje dzieci, o nasza Fatimska Pani, kiedy rozważają Twoją wielkość. Wyjednaj im u Bożego Miłosierdzia łaskę, o którą  Cię z pełną ufnością proszą! Zdrowaś Maryjo …

 

IV. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich.Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych!Pragniemy kroczyć w pokorze za Twoim przykładem.Wyznajemy jednak, o nasza Fatimska Pani, nasze słabości i nędzę. Ufając Twojej dobroci,     prosimy Cię, abyś wyjednała nam łaskę naśladowania Ciebie. Zdrowaś Maryjo …

 

V. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Wejrzyj na nas, korzących się u     Twych stóp, nasza Fatimska Pani! Jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy! Okaż litość     nad naszą nędzą i udziel nam swego wsparcia, o które Ciebie w szczególny sposób prosimy! Zdrowaś Maryjo …

 

VI. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – Jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Tobie, o nasza Fatimska Pani, zawierzamy całkowicie nasze dusze, nasze rodziny, naszą Ojczyznę, wszystkie nasze życzenia i zamiary! Wyjednaj nam u Boga potrzebne łaski, o które Ciebie tak bardzo prosimy i przyjmij nas na zawsze pod Twoją szczególną opiekę! Zdrowaś Maryjo …

 

Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą! O Boże mój. Wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciecie...

 

Módlmy się: O Boże Miłości, ulituj się nad grzesznikami!

– Tobie chwała, Boże sprawiedliwy!

– Tobie chwała, Boże wieczny!

– O Boże, Ty ukształtowałeś wszelkie stworzenie – zachowuj je w Twojej miłości! Zbaw wszystkich ludzi przez Twoją świętą Krew

– Obdarz każdego Twoim Boskim światłem! Matko Łaski Bożej, Królowo Pokoju! Wstawiaj się za nami, biednymi grzesznikami, przed tronem Wszechmogącego! Osłaniaj naszą przyszłość i trzymaj Twoją pomocną dłoń nad Oblubienicą Twojego Syna, świętym Kościołem! Tobie oddajemy nasze życie i śmierć. Tobie również pragniemy być poddani w czasie i w wieczności!Św. Michale, księciu wojska niebieskiego! Bądź z nami w walce przeciwko nieprzyjaciołom naszego zbawienia! Osłaniaj Oblubienicę Chrystusa, Kościół święty, ażeby z tej walki wychodził zwycięsko. Doprowadź oddalonych i niewierzących z powrotem na jego łono, aby tu odnaleźć mogli łaskę i miłosierdzie po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wezwania

P.: Hosanna Synowi Dawidowemu! (powtórzyć) Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego! (bis) O Jezu, Synu Boży, wierzymy w Ciebie! W.: O Jezu, Synu Boży, pokładamy nadzieję w Tobie!

P.: O Jezu, Synu Boży, kochamy i uwielbiamy Ciebie!

W.: Mój Panie i mój Boże! Bóg mój i wszystko moje!

P.: Najświętsze Serce Jezusa!

W.: Zmiłuj się nad nami!

P.: Najświętsze Serce Jezusa, Życie i Zmartwychwstanie nasze!

W.: Zmiłuj się nad nami!

P.: Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich!

W.: Zmiłuj się nad nami!

P.: Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie!

W.: Zmiłuj się nad nami!

P. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje (bis)

Niech żyje Chrystus, nasz Król! (bis)

O Jezu, pobłogosław nasze rodziny! (bis)

O Jezu, osłaniaj nasze domy i nasze pola! (bis)

O Jezu, daj nam wszystkim pracę, pokój i chleb! (bis)

O Jezu, zlituj się nad dziećmi i nad młodzieżą! (bis)

O Jezu zlituj się nad biednymi chorymi! (bis)

O Jezu, przebacz nam nasze grzechy! (bis)

O Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego! (bis)

Jezu, uwolnij biedne dusze czyśćcowe, a zwłaszcza te najbardziej opuszczone! (bis)

Ratuj nas, o Jezu, bo giniemy! (bis)

O Maryjo, Matko Odkupiciela!

W.: Módl się za nami!

P.: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy! (bis)

P.: O Maryjo, wybaw chorych!

W.: Módl się za nami!

P.: O Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, błogosław naszym biskupom i kapłanom! (bis)

O Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, błogosław Papieżowi, zastępcy Twojego Syna na ziemi! (bis)

O Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, obdarz Ojczyznę pokojem i Twoją opieką! (bis)

O Maryjo, Pogromicielko wszelkich herezji!

W.: Módl się za nami!

Nasza najdroższa Pani Różańcowa, nawróć grzeszników, ratuj umierających, uwolnij biedne dusze z czyśćca, a zwłaszcza te najbardziej opuszczone.

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, zaprowadź cały świat do Twojego Boskiego Syna!

 

Modlitwa P. Pawła Molla

Pozdrawiam cię, Maryjo, Córo Ojca!

– Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Matko Syna.

– Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego!

– Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Świątynio Trójcy Przenajświętszej.

– Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Różo mistyczna.

– Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Dziewico pełna łagodności i pokory, przed którą Król nieba zapragnął być zrodzony i karmiony.

– Pozdrawiam Cię, Maryjo, Panno nad Pannami. Pozdrawiam Cię, Maryjo, Królowo Męczenników, której Serce zostało przebite mieczem boleści.

– Pozdrawiam Cię, Maryjo, Królowo nieba i ziemi. Pozdrawiam Cię, Maryjo, Królowo mego serca, mojego życia i nadziei mojej.

– Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko miłościwa. – Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko przedziwna.

– Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko pięknej miłości.

– Pozdrawiam Cię, bez grzechu pierworodnego poczęta.

– Pozdrawiam Cię, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

– Niech błogosławiony będzie Twój Oblubieniec, święty Józef! Niech będzie błogosławiony Twój ojciec, św. Joachim!

– Niech będzie błogosławiona, matka Twoja, św. Anna! Niech będzie błogosławiony św. Archanioł Gabriel!

– Niech będzie błogosławiony Przedwieczny Ojciec, który Ciebie wybrał!

– Niech będzie błogosławiony Twój Syn, który Ciebie umiłował!

– Niech będzie błogosławiony Duch Święty, który Cię poślubił!

– Ażeby wszyscy, którzy Ciebie miłują, błogosławili Ciebie, o najszczęśliwsza Dziewico Maryjo, wspomagaj nas w imię Twojego Najdroższego Syna!

– Amen.

 

Poświęcenie

Przedwieczny Ojcze, Święty Trójjedyny Boże, przez Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci najdroższą krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie za grzechy nasze, w intencji Kościoła Świętego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.Niepokalanie Poczęte Serce Maryi, składaj, prosimy Bogu Trójjedynemu, w nieustannej ofierze Najdroższą Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, która na drzewie krzyża wytrysnęła z Jego Najświętszego Serca dla ratowania świata, ażeby powstrzymać gniew Boży i złożyć zadośćuczynienie za wszystkie grzechy, aby ponownie objawił światu swoją łaskawość i miłosierdzie, zachowując świat przed zagładą i zepsuciem. Amen.

 

Ofiarowanie Najdroższej Krwi, o Panie, niech opasze niby złotą wstęgą cały krąg ziemski, aby zatriumfowało Boskie Serce Jezusa, aby zatriumfował nasz Bóg i Król, Jezus Chrystus, aby zatriumfowało Niepokalane Serce Maryi, aby na całej ziemi było rozpowszechniane Królestwo Chrystusa. Amen.Powstrzymajmy gniew Ojca Niebieskiego ratując świat przez ofiarowanie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.